Έρευνα

Κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι η έρευνα και η εκπαίδευση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα της Γεωδαισίας, Τηλεπισκόπησης και της Γεωπληροφορική

Στο αντικείμενο της Γεωδαισίας, το Εργαστήριο ασχολείται:

  • Με την εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονες γεωδαιτικές τεχνικές και όργανα, όπως, οι ολικοί γεωδαιτικοί σταθμοί, τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού (Global Positioning System, Global Navigation Satellite Systems), κλπ.
  • Με την παροχή δεδομένων δορυφορικού εντοπισμού υψηλής ακρίβειας, μέσω μόνιμων δορυφορικών σταθμών. Τους σταθμούς λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης από το 1996 (π.χ. για τον σταθμό TUC2 βλέπε: www.epncb.oma.be/_trackingnetwork/siteinfo4onestation.php)

Στο αντικείμενο της Τηλεσκόπησης, το Εργαστήριο ασχολείται:

  • Με την παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν εφαρμογές σε ναυσιπλοΐα ακριβείας, γεωδαιτικούς εντοπισμούς υψηλής ακρίβειας, παρακολούθηση γεωδυναμικών, γεωτεκτονικών μετακινήσεων, παρακολούθησης ηφαιστειακών παραμορφώσεων, δορυφορική αλτιμετρία, ποιοτικό έλεγχο μετρήσεων, ανάπτυξη αλγορίθμων για την επεξεργασία δορυφορικών μετρήσεων, στοχαστική μοντελοποίηση γεωδαιτικών μετρήσεων
  • Με την ανάπτυξη αλγορίθμων για τη λειτουργία δορυφορικών δεκτών από απόσταση, ιονόσφαιρα, τροπόσφαιρα, παρατήρηση των μεταβολών του κλίματος της Γης, παρατήρηση της μέσης στάθμης της θάλασσας, παρατήρηση μετακινήσεων μεγάλων κτηρίων και κατασκευών, ανάπτυξη βάσεων γεωδαιτικών δεδομένων, κλπ.

Στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής, το Εργαστήριο ασχολείται:

  • Με την εκπαίδευση των φοιτητών στην επιστήμη της Τηλεπισκόπησης, στην Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας και την εφαρμογή τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Με τη στατιστική ανάλυση και τον ποιοτικό έλεγχο δεδομένων Τηλεπισκόπησης.
  • Με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (Geographic Information Systems).
  • Με τη ψηφιοποίηση χαρτών και τη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DEM).
  • Με τη χρήση δορυφορικών εικόνων για την ανίχνευση και εντοπισμό περιβαλλοντικών θεμάτων, (π.χ., πετρελαιοκηλίδες, δασικές πυρκαγιές), καθώς και τον εντοπισμό γεωλογικών ρηγμάτων, ορυκτών πόρων, την παρακολούθηση αποκατάστασης μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, αρχαιολογικές εφαρμογές, κλπ.

wd wehr uiweh ruwehr uihweuir hweuihr uwehr uwehrfui shdfusdhf  hsdufh sduh fusdjh fjsdh f jsdhf jsdhfjsdh fjsdhfd sdjhf jsdhf jsdhf jsdhf jshdjf hsdj fhsjdhf jsdh fjsdhf jsdhf jsddh fjsdhf jsdh fjsdh fjsdh fjsdh fjsdh fjhsdjf hsdjfh jsdh fjsdh fjdsh fjsdhf jsdh fjsd hfjhsdj f