Μέλη ΔΕΠ (copy 3)

Τα µέλη ΔΕΠ έχουν διδακτορικό δίπλωµα και διακρίνονται σε τέσσερις βαθµίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Πέραν των µελών ΔΕΠ, στη Σχολή διδάσκουν και άλλοι επιστήµονες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 407/80.

Μέλη ΔΕΠ

Τα µέλη ΔΕΠ έχουν διδακτορικό δίπλωµα και διακρίνονται σε τέσσερις βαθµίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Πέραν των µελών ΔΕΠ, στη Σχολή διδάσκουν και άλλοι επιστήµονες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 407/80.

Μέλη ΔΕΠ (copy 1)

Τα µέλη ΔΕΠ έχουν διδακτορικό δίπλωµα και διακρίνονται σε τέσσερις βαθµίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Πέραν των µελών ΔΕΠ, στη Σχολή διδάσκουν και άλλοι επιστήµονες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 407/80.

Μέλη ΔΕΠ (copy 2)

Τα µέλη ΔΕΠ έχουν διδακτορικό δίπλωµα και διακρίνονται σε τέσσερις βαθµίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Πέραν των µελών ΔΕΠ, στη Σχολή διδάσκουν και άλλοι επιστήµονες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 407/80.